Algemene voorwaarden Intercamp: Eurosporvac-Interreservation-Naturocamp!

Met het telefonisch, schriftelijk of per e-mail vastleggen van de reserveringsopdracht worden de Algemene Voorwaarden van Intercamp van kracht.
De opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk en verantwoordelijk voor de nakoming van alle verplichtingen door hemzelf en alle medereizigers, voortvloeiend uit de reisovereenkomst.

Plaatsreservering:
Waar geen kindertarief vermeld staat, geldt het tarief voor een extra volwassene. Het totaal aantal personen per plaats mag niet meer dan 6 zijn (tenzij anders vermeld).

Huuraccommodatie:
Bij de huuraccommodatie staat het maximaal aantal personen bij de tarieven aangegeven. Het totaal aantal personen per boeking mag niet meer zijn dan het bij het betreffende huurobject vermelde maximum aantal personen. Het bijplaatsen van een bijzettentje dient vooraf bij Intercamp te worden aangevraagd (en is niet op iedere camping mogelijk of toegestaan) mits het maximum aantal personen (meestal 6) niet overschreden wordt. De aankomsttijd is na 15:00 uur, tenzij anders vermeld. Bij vertraging zonder bericht wordt uw standplaats na 24 uur vergeven en vervalt uw recht op de plaats/huuraccommodatie. De camping heeft het recht op de totale reissom.

Bungalowtent (Eurosporvac en Naturocamp en Intercamp):
Het totaal aantal personen per boeking per bungalowtent mag niet meer zijn dan 6. Het bijplaatsen van een bijzettentje is toegestaan tenzij anders vermeld en indien het maximum aantal personen (6) niet wordt overschreden. Het bijplaatsen van een bijzettentje dient vooraf bij Intercamp te worden aangevraagd en is niet op iedere camping mogelijk. De aankomsttijd is van 15.00 tot 20.00 uur. De vertrektijd is van 07.00 tot 10.00 uur. De vastgestelde aankomst- en vertrekdagen zijn woensdag en zaterdag. Bij aankomst op de camping dient een waarborsom ter hoogte van € 50,00 aan het beheerderskoppel betaald te worden. Dit bedrag krijgt u bij vertrek naar huis weer terug wanneer de tent en de inventaris weer schadevrij en schoon worden opgeleverd. E.e.a. wordt ter beoordeling aan de gastheer en gastvrouw overgelaten. Eventuele schade aan- of ontbreken van inventaris dient voor vertrek naar huis bij de gastheer of gastvrouw betaald te worden. Het installeren van een eigen partytent bij de bungalowtent alsmede het bevestigen van waslijnen aan de bungalowtent is niet toegestaan. Ook is het niet toegestaan spullen op het dak van de bungalowtent te bewaren. Het is verboden te roken in de bungalowtenten.

Reserveringskosten:
De reserveringskosten bedragen € 22,50 per boeking per familie.

Aanbetaling:
De aanbetaling per camping per reservering bedraagt 25% van de totale huursom plus de reserveringskosten en de eventuele verzekeringspremie. De aanbetaling dient uiterlijk 7 dagen na factuurdatum door Intercamp ontvangen te zijn. Bij het niet of niet tijdig nakomen van financiële verplichtingen hebben wij het recht de reservering te annuleren waarbij de annulerings-/incassokosten u in rekening worden gebracht. Bij het boeken van een huuraccommodatie, bungalowtent of een campingplaats minder dan 10 weken voor aankomstdatum wordt het totale bedrag ineens gefactureerd.

Restantbetaling:
Het resterende bedrag van de plaatsreservering, bungalowtent en de huuraccommodatie dient 2 maanden voor aankomstdatum aan Intercamp te zijn voldaan. Zodra uw volledige reissom is voldaan, ontvangt u per e-mail uw voucher. Dit is uw betalingsbewijs waarmee u toegang krijgt tot de camping en uw gehuurde accommodatie. Eventueel verschuldigde toeristenbelasting, lakens en slopen, en vrijetijdsabonnementen dient u ter plaatse aan de camping te betalen, tenzij anders vermeld.

Wijziging:
Wijzigingen in reserveringen dienen altijd via Intercamp te worden aangevraagd. De kosten van voor de camping belangrijke wijzigingen (te beoordelen door Intercamp en ongeacht of mogelijk) zijn € 15,00 per wijziging. Voor wijzigingen die een gehele of gedeeltelijke annulering inhouden, gelden de annuleringsvoorwaarden. Het is niet toegestaan wijzigingen op uw reisdocumenten aan te brengen.

Annulering van een reservering:
In geval van voortijdig vertrek van de camping of bij latere aankomst is er géén restitutie mogelijk. Alleen schriftelijke annuleringen worden in behandeling genomen; als datum van annulering geldt het poststempel van de aangetekende brief waarin de originele reisdocumenten zitten (geen kopie). De reissom (of een gedeelte daarvan) wordt niet gerestitueerd, tenzij een annuleringsverzekering is afgesloten die pas in werking wordt gesteld bij een geldige reden. Een annuleringsverzekering wordt dan ook dringend aangeraden en kan alleen gelijktijdig met de reservering worden afgesloten. In geval van annulering van de reis op uw verzoek bent u de volgende bedragen verschuldigd: tot 58 dagen voor vertrek de aanbetaling van 25% van de totale huursom, vermeerderd met de reserveringskosten; binnen 58 dagen voor vertrek bent u bij zowel een plaatsreservering als een huuraccommodatie of bungalowtent de totale reissom verschuldigd. Indien u een annuleringsverzekering hebt afgesloten zal restitutie alleen plaatsvinden bij toekenning daarvan door de verzekeringsmaatschappij. In geval van natuur- of kernrampen op of rond een camping is Intercamp noch aansprakelijk voor de gemaakte kosten noch verplicht vervangend verblijf aan te bieden. Getracht zal worden een aanvaardbare oplossing te vinden.

Gebruik van de accommodatie:
De gasten dienen de beschikbaar gestelde accommodatie met zorg en volgens bestemming te gebruiken en onderhouden. Staanplaatsen van tenten en stacaravans kunnen verschillen in grootte en vorm, ook op dezelfde camping. Wij behouden ons het recht voor om schade aan en/of verlies van onze accommodaties en eigendommen of accommodaties een eigendommen van de camping, die ter beschikking zijn gesteld aan de gasten, op hen te verhalen. Ongeacht de schadeoorzaak, houden wij u verantwoordelijk voor schade aan en/of verlies van onze accommodaties en eigendommen op de camping alsmede accommodaties en eigendommen van de camping.

Aansprakelijkheid:
Intercamp kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, berokkend aan of door gebruikers van de door ons geboden kampeerplaats of accommodatie, ongeacht hoe de schade of het letsel is ontstaan. Deelname aan activiteiten die op of door de camping zijn georganiseerd, geschieden op eigen risico. De gasten dienen de gedragsregels te respecteren die de camping nageleefd wenst te zien. De gasten die hinder of overlast veroorzaken, ongeacht of zij een kampeerplaats, een accommodatie van de camping of een bungalowtent van Eurosporvac of Naturocamp gehuurd hebben, kunnen van de camping verwijderd worden zonder recht op terugbetaling. Uitspraken van onze medewerkers, in welke functie dan ook, betreffende eventuele aansprakelijkheid van Intercamp, binden ons niet. Indien een medewerker van Intercamp ter plaatse door ziekte of andere dringende redenen verhinderd is zijn/haar werk te doen, zal Intercamp zo spoedig mogelijk voor vervanging zorgen. Wanneer dit niet direct georganiseerd kan worden, accepteren wij geen aansprakelijkheid voor eventuele kosten die hieruit zouden kunnen voortvloeien. Overlast veroorzaakt door omgevingsfactoren, zoals bijvoorbeeld geluidsoverlast, bouwactiviteiten ter plaatse, wateroverlast of weersomstandigheden, komt van buitenaf en kan niet door ons worden beinvloed. Hiervoor aanvaarden wij dan ook geen enkele aansprakelijkheid. dit geldt ook voor de werking van campingfaciliteiten zoals o.a. zwembad en WIFI waarvoor de verantwoording ligt bij de campingeigenaar. In het (vroege) voorseizoen en in het (late) naseizoen kunnen campingeigenaren genoodzaakt zijn om niet alle voorzieningen, zoals het zwembad, animatie of winkels, volledig beschikbaar te stellen of om deze zelfs geheel gesloten te houden zonder ons hierover te informeren. Genoemde start- en einddata van o.a. zwembade en animatie zijn onder voorbehoud. Zwemshorts zijn niet altijd toegestaan in het zwembad en badmutsen zijn soms verplicht. Onze informatie is gebaseerd op gegevens die in november 2013 bekend waren. Wij kunnen geen aansprakelijkheid accepteren voor gewijzigde omstandigheden tijdens het vakantieseizoen.

Speciale wensen:
Indien u speciale wensen heeft ten aanzien van de lokatie van uw kampeerplaats, accommodatie of bungalowtent (van Eurosporvac of Naturocamp) dient u dit gelijktijdig met de reservering op te geven. Dit blijven echter voorkeuren die nooit kunnen worden gegarandeerd en mogen daarom niet als voorwaarde worden gehanteerd. De plaats of huuraccommodatie wordt vastgesteld door de campingeigenaar, zoveel mogelijk overeenkomstig uw speciale wensen. Indien de plaats of huuraccommodatie niet aan uw wensen voldoet, kan Intercamp hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De bungalowtent van Eurosporvac of Naturocamp wordt u aangewezen door ons gastechtpaar, zoveel mogelijk overeenkomstig uw speciale wensen. Indien de kampeerplaats waarop uw bungalowtent staat niet aan uw wensen voldoet, kan Intercamp hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Ons gastechtpaar zal trachten zoveel mogelijk aan uw wensen tegemoet te komen, echter, in verband met de planning zal dit niet altijd mogelijk zijn. Aan speciale wensen bij de Eurosporvac of Naturocamp tenten , zoals groepsboekingen, voorkeuren, afwijkende periodes etc. proberen wij zoveel mogelijk te voldoen. Boekingen bij elkaar kunnen wij op basis van beschikbaarheid garanderen. Hiervoor wordt een toeslag variërend van € 25,- tot € 40, - per accommodatie in rekening gebracht. Mochten wij deze garantie niet kunnen honoreren dan ontvangt u van ons € 50,- per accommodatie retour. (Betaalde preferentie voor de stacaravan Lime op camping Ca'Pasquali is niet mogelijk).

Indien overheidsbepalingen tariefsverhogingen noodzakelijk maken, worden deze aan u doorberekend. Bij bemiddelingsfouten kan Intercamp niet aansprakelijk worden gesteld voor een bedrag hoger dan de reserveringskosten. Opmerkingen over de camping dienen ter plekke met de verantwoordelijke persoon van de camping besproken te worden. De gasten die in een Eurosporvac- of Naturocamptent verblijven, kunnen hun klachten over de camping ter plaatse bij de aanwezige Eurosporvac- of Naturocamp vertegenwoordiger indienen. Deze zal trachten een aanvaardbare oplossing te vinden. Indien er desondanks aanleiding voor een klacht blijft bestaan, dient u deze uiterlijk binnen 14 dagen na thuiskomst schriftelijk aan Intercamp kenbaar te maken. Na deze termijn worden ze niet meer in behandeling genomen. Op de camping bent u verplicht het campingreglement na te leven en zich te houden aan de aanwijzingen van het campingpersoneel en de campingeigenaar.

Algemeen:
Mondelinge afspraken binden Intercamp eerst na schriftelijke bevestiging. Intercamp heeft alle informatie op onze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de teksten, tarieven, foto’s en afbeeldingen kunnen derhalve géén rechten worden ontleend. Intercamp is niet verantwoordelijk voor foto’s en teksten in de folders die de campings zelf uitgeven. Ook voor tussentijdse wijzigingen in campinggegevens, prijzen of drukfouten kan Intercamp geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Intercamp doet zoveel mogelijk haar best om de camping aan uw verwachtingen en wensen te laten voldoen. Toch kunnen omstandigheden tot onverhoopte wijzigingen leiden: bijvoorbeeld ’barbecue toegestaan’ kan worden gewijzigd in ’barbecue verboden’ in verband met droogte en/of wind op dat moment (gasbarbecue is over het algemeen toegestaan). Ook kan de Nederlandse receptioniste of spelleiding het op het laatste moment laten afweten. Dit zijn onbeheersbare factoren. Intercamp kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. Het kan voorkomen dat de beschikbaarheidskalender groen is maar dat de reservering toch op aanvraag naar de camping verzonden wordt en u na enkele dagen de bevestiging ontvangt. Intercamp is een bemiddelingsbureau en bemiddelt tussen de klant en de campingbeheerder of tentverhuurder (Eurosporvac en Naturocamp en Intercamp). De verhuuraccommodaties zijn eigendom van de camping zelf, respectievelijk van Eurosporvac en Naturocamp. Alle foto’s en teksten zijn gebaseerd op het hoogseizoen. Ze zijn een indicatie waardoor het mogelijk is dat uw gereserveerde plaats of huuraccommodatie kan afwijken.

Snel zoeken